Tour 09

Tour 09

De Bicherbus kënnt freides, de 15. Mäerz, 19. Abrëll, 10. Mee, 7. an 28. Juni a 19. Juli 2024 laanscht.

08.50 - 09.20 Béiwen/Atert

77 rue Helpert, Site vum CIS

09.35 - 10.05 Useldeng

17 rue de la Gare, Parking hannert dem Gebai vum Fonds du logement

10.15 - 10.50 Biekerech

Dikrecherstrooss, Schoulbusarrêt (Précoce)

11.05 - 11.35 Ell

Haaptstrooss, virun der Grondschoul

13.00 - 13.55 Réiden/Atert

Rue de la piscine, Parking, Serviceplaz fir Camper

14.10 - 14.40 Groussbus

Rue d’Ettelbruck, Arrêt nieft dem Festsall

14.45 - 15.20 Mäerzeg

1 rue de Merscheid, Parking vun der Gemeng

Aktualiséiert