Tour 06

Tour 06

De Bicherbus kënnt dënschdes, den 12. Mäerz, 16. Abrëll, 7. Mee, 4. a 25. Juni a 16. Juli 2024 laanscht.

10.00 - 10.50 Eeschwëller

Duerfstrooss, Parking

11.00 - 11.30 Déierbech

Rue Principale / N12, Parkplaze laanscht d’Haaptstrooss

13.15 - 13.55 Dol

Duerfstrooss, virun der Maison relais

14.20 - 15.00 Nidderfeelen

Rue Eugène Reiser, Parking vun der Grondschoul

15.20 - 16.00 Colmer-Bierg

9 rue de la poste, nieft dem Kulturzentrum

Aktualiséiert