Agenda

Vous trouvez sur cette page l'agenda du mois en cours. Si vous souhaitez voir l'agenda des mois précédents, veuillez utiliser la fonction "Entrez une période" mise à votre disposition dans la colonne de gauche.

1 résultat(s) trouvé(s) Voir en premier:
    • Type(s): Formation continue

    Mat sengen didaktesch ausgeriichten Themenhefter "De Litty" wëll de Museksdepartement vun der Lëtzebuerger Nationalbibliothéik ausgewielten Aspekter vun der Lëtzebuerger Kultur de jonke Generatiounen nobréngen. An der Formatioun ginn d’Enseignanten opmierksam gemaach op d’Villfalt vun der Lëtzebuerger Kultur, mat Beispiller an Iddie fir de methodeschen Asaz vun den Schoulmaterialien.